Privacy Policy

DB+

ALGEMEEN

WIZZ software en service vindt het vanzelfsprekend dat er uiterst zorgvuldig en integer met de persoonsgegevens van klanten, zakelijke relaties, potentiële klanten en andere betrokkenen wordt omgegaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe WIZZ software en service omgaat met persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt om de dienstverlening van WIZZ software en service:

 • doeltreffend te kunnen volbrengen conform de vraagstelling en/of offerte/overeenkomst
  (= de grondslag binnen de AVG) en de daarin afgesproken doelstelling(en) en bijbehorende financiële, fiscale en klantgerichte administratie & communicatie en (wettelijke) verplichtingen
 • verder te ontwikkelen en te optimaliseren (gerechtvaardigd belang = de grondslag binnen de AVG)
 • onder de aandacht te brengen (gerechtvaardigd belang = de grondslag binnen de AVG)

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Categorieën van persoonsgegevens die verwerkt (kunnen) worden zijn:

 • contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen
 • informatie afkomstig van het internet (o.a. zakelijke websites, sociale media, handelsregister KvK)
 • contactformulier-gegevens via de website van WIZZ software en service
 • geslacht
 • e-mails / correspondentie
 • offertes / contracten / facturen
 • machtigingsformulieren / bankgegevens (t.b.v. automatische incasso)
 • IP adres

Google Gmail account

Om vanuit WIZZkit te kunnen mailen met een Gmailaccount heeft WIZZ toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt WIZZ door (bij de eerste keer dat u een E-mail verstuurd vanuit WIZZkit) toestemming te vragen. De toestemming omvat:

 • het mogen ophalen van uw Gmail E-mailadres van waaruit de E-mail zal worden verzonden
 • het mogen sturen van E-mails vanaf uw Gmailaccount

Deze toestemming kunt u altijd weer uitschakelen vanuit de instellingen van uw eigen Gmailaccount.

IP-ADRESSEN EN COOKIES

WIZZ software en service houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt
 • het productaanbod te verbeteren

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert.

Er zijn verschillende soorten cookies. WIZZ heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt WIZZ door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kunt u intrekken door de instellingen te wijzigen in de door u gebruikte browser.

Bekijk ons Cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens aan derden

WIZZ software en service deelt persoonsgegevens alleen met derden indien:

 • dit verplicht is op grond van wet en/of regelgeving
 • daarvoor door u toestemming is gegeven
 • in een noodsituatie, bij dreigend gevaar, aan de daartoe bevoegde en bestemde instanties
 • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven genoemde doeleinden. In dat kader moeten bepaalde persoonsgegevens soms aan derden worden verstrekt. Denkt u daarbij aan de leverancier van de Clouddienst en het webhostingbedrijf. Deze derden hebben in de hoedanigheid van verwerker een verwerkersovereenkomst met WIZZ software en service. Deze derden zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. WIZZ software en service is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegeven door deze derden

PLICHTEN/BEVEILIGDE TOEGANG/GEHEIMHOUDING/BEWAARTERMIJN

 • WIZZ software en service verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze Privacyverklaring
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor WIZZ software en service worden ingezien, tenzij in deze Privacyverklaring anders is bepaald

Al uw persoonsgegevens worden door WIZZ software en service beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor WIZZ software en service om in te loggen in het digitale systeem
 • de personen werkzaam voor WIZZ software en service hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan WIZZ software en service verstrekte persoonsgegevens
 • WIZZ software en service heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie/andere vastgestelde doelen. WIZZ software en service hanteert een termijn van één maand voor prospects, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal WIZZ software en service zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij info@wizz-software.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van WIZZ software en service.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met WIZZ software en service opnemen en zullen we proberen er samen met u uit te komen.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of in de dienstverlening van WIZZ software en service, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring , kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal WIZZ software en service ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.