Algemene leveringsvoorwaarden

DB+

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE VAN WIZZ software en service

 

BELANGRIJK – LEES DIT ZORGVULDIG DOOR

Deze gebruiksrechtovereenkomst (“Overeenkomst”) is een overeenkomst tussen u (een individu of een rechtspersoon) en WIZZ software en service voor de software die met deze Overeenkomst wordt geleverd. Bij de Software kan eventueel een aanvulling op of wijziging van deze Overeenkomst worden meegeleverd.

Door de software te installeren, kopiëren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet met deze overeenkomst instemt, dient u deze software niet te installeren, kopiëren of gebruiken. In dat geval kunt u de software binnen de wettelijke bedenktijd retourneren naar de plaats van aanschaf (indien van toepassing) voor een volledige restitutie.

 

1.     VERLENING VAN LICENTIE

WIZZ software en service verleent u de volgende rechten, op voorwaarde dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft:

1.1.      INSTALLATIE EN GEBRUIK

U mag één exemplaar van de Software installeren op één pc.

1.2.      VERLENING VAN LICENTIE VOOR DOCUMENTATIE

De documentatie die bij de Software wordt geleverd mag u alleen voor interne, niet-commerciële naslagdoeleinden gebruiken.

1.3.      VERLENING VAN LICENTIE VOOR SJABLONEN

De Software kan documentsjablonen bevatten. U mag de documentsjablonen die beschikbaar zijn in de software waarvoor deze Overeenkomst geldt, kopiëren en wijzigen en deze vervolgens met de door u aangebrachte wijzigingen distribueren voor gebruik door andere licentiehouders van de Software. U mag ook de documentsjablonen die beschikbaar zijn in de gerelateerde internetservices, kopiëren, wijzigen en met de door u aangebrachte wijzigingen distribueren voor gebruik door andere licentiehouders van de Software. Dit geldt echter alleen voor persoonlijke of commerciële correspondentie inzake persoonlijke communicatie. De hiernavolgende handelingen zijn niet toegestaan.

  • U mag de sjablonen niet verkopen, in licentie geven, in lease geven, verhuren of op andere wijze tegen betaling of andere vergoeding aan anderen overdragen.

 

2.     BESCHRIJVING VAN OVERIGE RECHTEN EN BEPERKINGEN

2.1.      VERPLICHTE ACTIVERING

DEZE SOFTWARE BEVAT TECHNOLOGISCHE MAATREGELEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZONDER LICENTIE TEGEN TE GAAN. Het is mogelijk dat u de Software opnieuw moet registreren als u de computerhardware aanpast of de Software wijzigt. WIZZ software en service gebruikt deze maatregelen om na te gaan of u inderdaad beschikt over een geldig gelicentieerd exemplaar van de Software. Als u niet een gelicentieerd exemplaar van de Software gebruikt, is het u niet toegestaan de Software of toekomstige updates van de Software te installeren. WIZZ software en service zal gedurende dit proces geen informatie van uw apparaat halen waarmee uw identiteit bekend kan worden gemaakt.

2.2.      INTERNETSERVICES

U mag aan de Software gerelateerde internetservices van WIZZ software en service op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat hierdoor het ongestoord gebruik van deze services door derden wordt gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot enige aan internetservices gerelateerde services, accounts, computersystemen of netwerken.

 

2.3. VOORBEHOUD VAN RECHTEN EN EIGENDOM.

WIZZ software en service behoudt zich alle rechten voor die in deze OVEREENKOMST niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Op deze Software is auteursrecht van toepassing, alsmede andere wetgeving en verdragen inzake intellectuele eigendom. De eigendom van, het auteursrecht op en de overige rechten met betrekking tot intellectuele eigendom in de Software berusten bij WIZZ software en service. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

 

2.4. BEPERKING OP REVERSE-ENGINEERING, DECOMPILATIE EN DISASSEMBLEREN

Het is u niet toegestaan op de Software reverse-engineering toe te passen, deze te decompileren of disassembleren, behalve indien en voor zover een dergelijke activiteit ondanks deze beperking expliciet is toegestaan onder toepasselijk recht.

 

2.5. GEEN VERHUUR/COMMERCIËLE HOSTING

U mag de Software niet verhuren, in lease geven of uitlenen.

 

2.6. INSTEMMING MET HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

U stemt ermee in dat WIZZ software en service en zijn gelieerde ondernemingen technische gegevens mogen verzamelen en gebruiken die worden verzameld als onderdeel van de aan u verleende ondersteuningsdiensten die betrekking hebben op de Software. WIZZ software en service mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verbeteren van haar producten of om u aangepaste services te bieden. Deze gegevens zullen niet worden geopenbaard op een manier waarop uw identiteit kenbaar wordt gemaakt.

 

2.7. KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

WIZZ software en service is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site of service van derden, enige koppeling die deze site of service bevat of enige wijziging of update in de sites of services van derden. WIZZ software en service biedt u deze koppelingen naar, en toegang tot sites en services van derden alleen aan voor uw gemak. Het opnemen van een koppeling houdt niet in dat WIZZ software en service de website en service van de derde aanprijst of goedkeurt.

 

2.8. AANVULLENDE SOFTWARE/SERVICES

Deze Overeenkomst is van toepassing op updates, aanvullingen, add-on componenten of op componenten van internetservices van de Software die WIZZ software en service u kan verstrekken of aan u ter beschikking kan stellen nadat u uw eerste exemplaar van de Software hebt verkregen, tenzij bij deze aparte voorwaarden zijn verstrekt. WIZZ software en service behoudt zich het recht voor internetservices die aan u door gebruik van de Software verstrekt of ter beschikking gesteld zijn, stop te zetten.

 

2.9. UPGRADES

Voordat u upgrade Software kunt gebruiken, dient u eerst een licentie te hebben voor de software die door WIZZ software en service is aangeduid als basis voor de upgrade. Na installatie van de upgrade mag de oorspronkelijke software die als basis voor de upgrade heeft gediend, alleen worden gebruikt als onderdeel van de bijgewerkte software.

 

2.10.      SOFTWARE DIE NIET VOOR WEDERVERKOOP BESTEMD IS

Software waarop wordt aangegeven dat deze niet voor de wederverkoop bestemd is, mag niet worden verkocht en mag ook niet anderszins tegen betaling of andere vergoeding worden overgedragen. Deze Software mag alleen worden gebruikt voor demonstraties, tests of evaluaties.

 

2.11.      SPECIALE EDITIES

Indien Software wordt aangemerkt als “Speciale Editie” (“SE”), dient u een “Bevoegd gebruiker” te zijn om deze te mogen gebruiken. Als u wilt weten of u een Bevoegd gebruiker bent, kunt u contact opnemen met WIZZ software en service.

 

2.12.      SCHEIDING VAN COMPONENTEN

De Software wordt als één product in licentie gegeven. De onderdelen ervan mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één apparaat.

 

2.13.      SOFTWAREOVERDRACHT

Intern. U mag uw exemplaar van de Software naar een ander apparaat overbrengen. Na overdracht moet u de Software volledig van het vorige apparaat verwijderen. Overdracht aan een derde partij is niet toegestaan.

 

2.14.      BEËINDIGING

Onverminderd al haar overige rechten mag WIZZ software en service deze Overeenkomst beëindigen indien u de bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt. Indien dit zich voordoet, moet u alle kopieën van de Software en alle componenten daarvan vernietigen.

 

2.15.      VOLLEDIGE OVEREENKOMST; SCHEIDBAARHEID

Deze Overeenkomst (inclusief enige aanvulling op of wijziging van deze Overeenkomst die bij de Software wordt meegeleverd) vormt de volledige overeenkomst tussen u en WIZZ software en service met betrekking tot de Software en de ondersteuningsdiensten (indien aanwezig) en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en weergaven met betrekking tot de Software of enig ander onderwerp opgenomen in deze Overeenkomst. Indien de voorwaarden van enig beleid of programma’s voor ondersteunende services van WIZZ software en service in conflict zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst, hebben de voorwaarden in deze Overeenkomst voorrang. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar mocht blijken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

2.16.      GARANTIE

Geen invloed op wettelijke rechten  – De navolgende garantie is niet beperkt tot enig gebied en heeft geen invloed op wettelijke rechten die u kunt hebben jegens WIZZ software en service indien u het Softwareproduct rechtstreeks van WIZZ software en service hebt afgenomen.

 

De garantie – Het Softwareproduct is ontworpen en wordt u aangeboden als een product voor algemene doeleinden, niet voor enig bijzonder doel van de gebruiker. U aanvaardt dat geen enkel Softwareproduct vrij van fouten is, en u wordt sterk aangeraden regelmatig een back-up van uw bestanden te maken.

 

Mits u een geldig onderhoudscontract hebt, garandeert WIZZ software en service

  1. gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw licentie tot gebruik van het Softwareproduct, dat het Softwareproduct in hoofdzaak zal functioneren overeenkomstig de schriftelijke materialen die bij het Softwareproduct worden geleverd; en
  2. dat ondersteuningsdiensten van WIZZ software en service alleen zullen worden verleend met betrekking tot het product WIZZ software en service. Hieronder valt dus niet het onderhoud aan het besturingssysteem van uw computer en/of randapparatuur; en
  3. dat WIZZ software en service alle redelijke inspanningen, zorg en vakmanschap zal getroosten om eventuele problemen op te lossen. Indien het Softwareproduct niet aan deze garantie voldoet, zal WIZZ software en service ofwel:
  4. het Softwareproduct repareren of vervangen ofwel
  5. het door u betaalde bedrag restitueren.

Deze garantie vervalt indien een storing van het Softwareproduct het gevolg is van ongeval, misbruik of verkeerde toepassing. Vervangende Softwareproducten worden gegarandeerd gedurende de resterende termijn van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dat langer is, 30 dagen. U aanvaardt dat bovenstaande garantie, voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht,  uw enige garantie vormt in verband met het Softwareproduct en eventuele ondersteuningsdiensten.

 

2.17.      UITSLUITING VAN ALLE OVERIGE BEPALINGEN

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, en met inachtneming van bovenstaande garantie, wijst WIZZ software en service alle garanties, voorwaarden en overige bepalingen, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet (op grond van de wet of jurisprudentie,  indirect  of anderszins), daaronder begrepen doch niet beperkt tot impliciete garanties ter zake van voldoende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot het Softwareproduct en de schriftelijke materialen die bij het Softwareproduct worden geleverd. Impliciete garanties die niet kunnen worden uitgesloten, zijn beperkt tot 90 dagen.

 

2.18.      BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht en behoudens hetgeen is bepaald in de garantie, zijn WIZZ software en service noch haar leveranciers aansprakelijk voor enigerlei schade (daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het Softwareproduct, zelfs indien WIZZ software en service op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van WIZZ software en service uit hoofde van enige bepaling in deze Overeenkomst beperkt tot het werkelijk door u voor het Softwareproduct betaalde bedrag. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheden die op grond van het toepasselijk recht niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

 

2.19.      AFHANDELING VAN GESCHILLEN

Alle eventuele geschillen zullen worden behandeld door de relatief bevoegde rechter.

 

2.20.      BETALINGSTERMIJN

Er wordt standaard een betalingstermijn gehanteerd van 8 dagen. De vervaldatum wordt altijd op de factuur vermeld. Indien een factuur niet op tijd betaald wordt, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht. Uitzondering geldt er voor aankopen via de webwinkel, hierbij wordt de betaling direct afgehandeld.

 

2.21.      INCASSOBEDING

Indien de koper nalatig blijft bij het betalen van de koopsom van het product, zal WIZZ software en service gerechtigd zijn de licentie teniet te doen, hetgeen onverlet laat dat de koopsom van het product alsnog voldaan dient te worden, vermeerderd met de wettelijke rente en de kosten op grond van BW 6:96.

 

2.22.      TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

 

2.23.      VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Overeenkomst (met inbegrip van eventuele addenda en/of amendementen op deze Overeenkomst die bij het SOFTWAREPRODUCT zijn geleverd) vormt de volledige overeenkomst tussen U en WIZZ software en service met betrekking tot het SOFTWAREPRODUCT en eventuele Productondersteuning en deze vervangt alle voorgaande of huidige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot het SOFTWAREPRODUCT of enig ander onderwerp dat door deze Overeenkomst wordt gedekt. Voor zover de bepalingen van enig beleid of programma van WIZZ software en service met betrekking tot productondersteuning in tegenspraak is met de bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

 

Mocht u vragen hebben over deze Overeenkomst, of indien u om wat voor reden dan ook contact wenst op te nemen met WIZZ software en service, dan kunt u dit doen via de “Contact“-pagina.

 

Met vriendelijke groet,

WIZZ software en service
Stef Merlijn